Pobierz gwarancję w formacie PDF

GWARANCJA na SYSTEM RYNNOWY PLASTMO PVC
wykonany z PVC
na zgodność z normą PN-EN 607:2005

  1. Gwarancja obowiązuje tylko dla systemu zamontowanego na terenie Polski.
  2. Gwarancja jest ważna wraz z dowodem zakupu, tj fakturą VAT bądź paragonem fiskalnym.
  3. Plastmo Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Jankach jako Producent systemu rynnowego PLASTMO PVC udziela 10 letniej gwarancji,
        licząc od dnia zakupu, na działanie systemu rynnowego wykonanego z PVC.
  4. Gwarancja obowiązuje tylko i wyłącznie przy zachowaniu poniższych zasad i warunków:
        - transport i przechowywanie odbywały się zgodnie z zaleceniami Producenta, właściwie dla każdego materiału,
          w normalnych warunkach środowiskowych. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie
          Instrukcja składowania i transportu;
        - system rynnowy został zamontowany nie później niż w ciągu 1 miesiąca od momentu wystawienia faktury zakupu;
        - zastosowano się do wszystkich zasad i zaleceń zawartych w instrukcji montażu oraz w materiałach informacyjnych
          dotyczących systemu rynnowego PLASTMO PVC. Instrukcje oraz materiały informacyjne dostępne są na stronie
          http://www.plastmopolska.pl w zakładce instrukcja montażu;
        - montaż wykonała wykwalifikowana ekipa dekarska;
        - instalacja została zamontowana wyłącznie z elementów systemu rynnowego PLASTMO PVC wykonanych z PVC;
        - na dachach o spadku 35° lub o większym spadku, zamontowano płotki śniegowe zgodnie z zaleceniami Producenta;
        - system rynnowy PLASTMO PVC nie został zamontowany na dachu, na którym pas nadrynnowy lub gzymsy (pasy
          podrynnowe) są wykonane z blachy ocynkowanej niepomalowanej matową farbą w jasnym kolorze;
        - do montażu elementów systemu rynnowego zastosowano mocowania (śrub itp.) dostarczone wraz z elementami
          systemu PLASTMO PVC;
        - raz do roku rynny i rury spustowe są czyszczone z odpadów biologicznych oraz innych materiałów blokujących
          prawidłowy odpływ wody, przy czym ciężar dowodu regularnego dokonywania takiego czyszczenia spoczywa
          na Nabywcy;
        - do czyszczenia systemu NIE WOLNO używać środków chemicznych.
  5. Gwarancja nie obejmuje:
        - niewłaściwego przechowywania i transportu elementów systemu przed zamontowaniem;
        - instalacji systemu niezgodnie z instrukcją montażu, zaleceniami Producenta, a także przy zastosowaniu podczas
          montażu niewłaściwych metod, dodatków oraz narzędzi;
        - wykorzystania elementów systemu rynnowego niezgodnie z przeznaczeniem;
        - niewłaściwej eksploatacji i braku czyszczenia instalacji poziomych i pionowych z odpadów biologicznych i innych;
        - systemu, w którym dokonane zostały samodzielne naprawy i przeróbki;
        - zmiany barwy elementów systemu pod wpływem promieniowania UV wykraczających poza limit wskazany
          w normie PN-EN 607:2005;
        - działania siły wyższej tzn. zjawisk przyrody, wojny, itp.
  6. Gwarancją nie są objęte elementy systemu poddawane działaniu substancji korozjogennych, w tym w szczególności
        substancji chemicznych, dymu, kondensacji i popiołu, pułu cementowego, nawozów naturalnych i innych, działania
        siły wyższej tzn. zjawisk przyrody, wojny itp.
  7. Wszelkie reklamacje objęte niniejszą gwarancją muszą być zgłoszone w formie pisemnej - listem poleconym na adres
        Sprzedawcy lub bezpośrednio na adres siedziby Plastmo Polska Sp. z o.o. w Jankach ul. Falencka 1, 05-090 Raszyn.
        Do reklamacji należy dołączyć kopię dowodu zakupu systemu rynnowego oraz, w przypadku ewidentnej konieczności,
        dokumentację zdjęciową reklamowanego produktu.
  8. W przypadku przesłania reklamacji na adres Sprzedawcy, jego obowiązkiem jest niezwłoczne przekazanie jej w formie
        pisemnej, listem poleconym do Plastmo Polska Sp. z o.o. w Jankach, ul. Falencka 1, 05-090 Raszyn wraz z wymaganym
        dowodem zakupu oraz, w przypadku ewidentnej konieczności, z dokumentacją zdjęciową reklamowanego produktu,
        którego reklamacja dotyczy; w przypadku gdy towar nie został jeszcze zamontowany – do reklamacji powinien być
        dołączony tenże towar.
  9. Jeśli wada towaru ujawniła się po jego zamontowaniu, Plastmo Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dokonywania
        przez Przedstawiciela Techniczno-Handlowego Spółki kontroli zamontowanego systemu. Kontrola ta polega na
        przeprowadzeniu oględzin systemu rynnowego w terminie ustalonym z Nabywcą uprawnionym do gwarancji,
        w terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji; w przypadku niemożności dokonania oględzin w ww. terminie z uwagi
        na brak kontaktu ze zgłaszającym reklamację i niemożność ustalenia dokładnego terminu oględzin lub z uwagi na
        warunki atmosferyczne uniemożliwiające dokonanie oględzin (śnieg na dachu, porywiste wichry), oględziny
        przeprowadzone zostaną w innym, pierwszym możliwym terminie.
  10. Uniemożliwianie, utrudnianie lub odmowa dostępu Przedstawicielowi Techniczno-Handlowemu Spółki do miejsca
        zamontowania reklamowanego systemu rynnowego jest równoznaczne z rezygnacją z uprawnień przewidzianych
        w gwarancji.
  11. Reklamacja rozpatrzona zostanie przez Plastmo Polska  Sp. z o.o. w terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin
        reklamowanego towaru w miejscu jego zamontowania; jeśli zaś towar nie został zamontowany – w terminie 14 dni
        od dnia jego dostarczenia do Plastmo Polska Sp. o. o.
  12. W przypadku uznania reklamacji Plastmo Polska Sp. z o.o. ,w terminie 14 dni zwraca Nabywcy zapłaconą cenę za
        reklamowany towar, naprawia bądź wymienia na towar  wolny od wad w ilości i asortymencie odpowiadającym
        towarowi uznanemu za wadliwy.
  13. Wybór sposobu realizacji reklamacji (naprawa, dostarczenie wolnego od wad, zwrot ceny) pozostaje w gestii
        Plastmo Polska Sp. z o.o. Odpowiedzialność Plastmo Polska Sp. z o. o. z tytułu gwarancji obejmuje koszty
        transportu towaru wolnego od wad do miejsca, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wad;
        odpowiedzialność  Plastmo Polska Sp. z o.o. nie obejmuje natomiast kosztów demontażu towaru wadliwego
        i montażu towaru wolnego od wad.
  14. W przypadku realizacji reklamacji poprzez zwrot zapłaconej ceny, nastąpi on na rachunek bankowy wskazany
        w oświadczeniu reklamacyjnym; po otrzymaniu zwrotu ceny Nabywca zobowiązany jest wydać
        Plastmo Polska Sp. z o.o. wadliwy towar.
  15. Plastmo Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do modyfikacji, zmiany palety kolorystycznej oraz zaprzestania
        produkowania systemu reklamowanego przez Nabywcę.
  16. W przypadku wymiany reklamowanego towaru Plastmo Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za różnice
        odcienia lub połysku nowych elementów wolnych od wad w stosunku do zainstalowanych wcześniej na dachu Nabywcy.
  17. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z tytułu rękojmi za wady
        fizyczne rzeczy.

   Informacje na temat postępowania w przypadku reklamacji jak i wszystkie materiały informacyjne
   w tym instrukcje montażu dostępne są na stronie www.plastmopolska.pl

Copyright © 1994-2017 Plastmo Polska Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

facebook