Producent Rynien Dachowych Plastmo Polska Sp. z o.o.  • a.jpg
  • b.jpg
  • c.jpg
  • d.jpg
  • e.jpg
  • f.jpg
  • g.jpg
  • h.jpg

Pobierz Regulamin w pliku PDF

 

I. Definicje

1.  Sklep internetowy – serwis i sklep internetowy pod adresem www.plastmo.pl,  prowadzony przez Plastmo Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Jankach przy ulicy Falenckiej 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000057322, NIP: 521-012-19-71, REGON: 0115440592229.

2. Klient – osoba dokonująca zakupu Towaru, znajdującego się w ofercie sprzedaży Sklepu Internetowego, która ukończyła 18 lat i zaakceptowała warunki niniejszego Regulaminu.

3. Konto Klienta – strona znajdująca się w Sklepie Internetowym, na której Klient po dokonaniu rejestracji może składać zamówienia, przeglądać historię dotychczasowych zamówień oraz ma możliwość do dostępu i modyfikacji swoich danych osobowych.

4. Towar – produkt dostępny na stronie Sklepu internetowego, który można zamówić drogą elektroniczną zgodnie zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie.

5. Elementy podstawowe - rynna, złączka, rynajza, dekiel, sztucer, rura, mufa, kolano, wylewka, obejma.

6. Elementy niestandardowe - elementy systemu rynnowego inne niż Elementy podstawowe.

7. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady sprzedaży Towarów w Sklepie Internetowym przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

8. Polityka Prywatności – dokument określający zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży Towarów w Sklepie Internetowym przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

2. Sklep prowadzi sprzedaż systemu rynnowego z PVC w kolorach: biały, szary, grafit, brąz oraz systemu rynnowego Plastal z blachy: ocynkowanej, powlekanej elektrostatycznie i tytan-cynkowej.

3. Przy każdym Towarze zamieszczonym na stronie Sklepu Internetowego znajdują się ceny w wartości netto i brutto.

4. Ceny wyrażone są w złotych polskich; wartość netto nie obejmuje podatku VAT, natomiast wartość brutto powiększona jest o odpowiednią wartość podatku.

5. Ceny Towarów nie zawierają kosztów transportu do Klienta bądź odbiorcy końcowego.

6. Informacje o Towarach podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta w Sklepie Internetowym oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Plastmo Polska Sp. z o.o. na zasadach opisanych poniżej.

7. Wszelkie płatności między Stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy zwrot należności ma nastąpić na rachunek prowadzony w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na ten rachunek w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia uznania. Plastmo Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowe koszty związane z przewalutowaniem złotych polskich na inną walutę.

III. Zamówienia

1. Zamówienia na Towary przyjmowane są poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie Sklepu Internetowego po zalogowaniu się na indywidualne Konto Klienta.

2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie kompletnych danych Klienta; prawidłowo złożone zamówienie obejmuje następujące elementy:
   - dane kontaktowe: adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy, dane adresowe Klienta bądź odbiorcy zamówienia, jeżeli jest to inna osoba niż Klient,
   - pozycję określonego Towaru wraz z ceną,
   - sposób dostawy,
   - dane do faktury (wystawianej na życzenie Klienta).

4. Zamówienia, w których dane Klienta będą nieprawdzie lub niekompletne, nie będą realizowane.

5. Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w jego opisie. Moment zawarcia umowy sprzedaży następuje po uzgodnieniu istotnych postanowień umownych, potwierdzeniu zamówienia i przyjęciu zamówienia do realizacji.

6. W terminie 48 godzin (w dni robocze) od momentu złożenia zamówienia Klient otrzymuje wiadomością e-mail potwierdzenie jego przyjęcia. Potwierdzając przyjęcie zamówienia Plastmo Polska Sp. z o. o. podaje Klientowi numer, przedmiot i wartość zamówienia, w tym koszty transportu. Termin potwierdzenia przyjęcia zamówienia może ulec przedłużeniu w przypadku, gdy jego upływ przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (niedziele i święta), w takim przypadku  potwierdzenie nastąpi następnego dnia roboczego.

7. Po dokonaniu zapłaty za Towar zamówienie otrzymuje swój indywidualny numer.

8. Zamówienia realizowane są wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

9. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest paragon fiskalny albo - na wyraźne życzenie Klienta, zamieszczone na formularzu - faktura VAT.

10. Faktury VAT albo paragony fiskalne wystawione są w dniu wysyłki Towaru do Klienta.

11. Płatności za zamówiony Towar można dokonać za pobraniem przy odbiorze przesyłki kurierskiej lub przedpłatą na rachunek bankowy Plastmo Polska Sp. z o.o.

12. W przypadku, gdy Klient wybierze sposób płatności „za pobraniem”, otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie w odpowiedni link. Następnie Klient otrzyma wiadomość  e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

13. Należność w formie przedpłaty za zakupiony Towar należy uregulować w formie przelewu na rachunek bankowy Plastmo Polska Sp. z o.o.:
     Plastmo Polska Sp. z o.o.
     ul. Falencka 1, Janki
     05-090 Raszyn
     Danske Bank 47 2360 0005 0000 0045 5031 4886

14. W tytule przelewu należy podać nazwisko/firmę Klienta oraz numer zamówienia.

15. Klient na każdym etapie zamówienia może skontaktować się z obsługą Klienta Sklepu Internetowego dzwoniąc do Działu Obsługi na wskazany numer telefonu +48 664 418 058 (opłata zgodna z cennikiem operatora) lub komunikując się poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu Internetowego bądź adres e-mail Działu Obsługi.

16. Plastmo Polska Sp. z o. o. może odmówić realizacji zamówienia i je anulować lub odmówić rezerwowania Towaru dla zamówienia, gdy w jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia obsłudze Sklepu Internetowego nie udaje się nawiązać kontaktu z Klientem w ciągu 3 dni od próby kontaktu.

17. W przypadku płatności w formie przedpłaty, zamówienia nieopłacone przez 4 dni kalendarzowe od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Plastmo Polska Sp. z o.o. będą anulowane; Plastmo Polska Sp. z o.o. nie jest w takim przypadku związane realizacją zamówienia i odmówi jego realizacji.

IV. Dostawa i czas realizacji

1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

2. Towar jest wysyłany po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty. Po wyborze przez Klienta opcji płatność „za pobraniem” należność należy uiścić kurierowi podczas odbioru przesyłki.

3. Dostawa może być realizowana w następujący sposób:
   a) bezpłatnie:
       - odbiór własny w siedzibie Sprzedającego – Janki, ul. Falencka 1, 05-090 Raszyn
       - w obrębie 10 km od magazynów Plastmo Polska Sp. z o. o.
   b) odpłatnie według obowiązujących stawek:
       - powyżej 10 km od magazynów Plastmo Polska Sp. z o. o.
       - kurierem do 30 kg i 2 m długości elementów długich
       - transportem indywidualnym (powyżej 30 kg i 2 m długości elementów długich przy zakupie powyżej 2.000 zł. netto).

4. Szczegółowe koszty transportu, uzależnione od wagi zamówienia, gabarytów dostawy oraz odległości, podawane będą każdorazowo na formularzu zamówienia, przed sfinalizowaniem przez Klienta zakupu.

5. Wszelkie przesyłki niedostarczane na paletach, przy których waga paczki nie przekracza 30 kg, lub każdy z jej wymiarów (długość/szerokość/wysokość) jest mniejszy niż 200 cm dostarczane są do lokalu zgodnie z adresem dostawy. Pozostałe przesyłki należy odebrać z samochodu kurierskiego, który dostarczy przesyłkę pod budynek wskazany w adresie dostawy.

6. Przekazanie zamówionego Towaru i dostarczenie go do Klienta następuje w terminie do 4 dni roboczych od potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Plastmo Polska Sp. z o.o.; w przypadku zakupu elementów niestandardowych termin realizacji zamówienia wynosi od 7 do 14 dni.  W razie wyboru przez Klienta zapłaty w formie przedpłaty przelewem, zamówienie zostaje skierowane do realizacji po wpływie środków na rachunek bankowy Plastmo Polska Sp. z o.o.

7. Plastmo Polska Sp. z o.o. zastrzega iż, całkowity czas realizacji zamówienia nie przekracza 21 dni roboczych (dla zamówień złożonych do godziny 12:00 danego dnia) chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. W razie czasowej niedostępności Towaru, Klient zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony.

8. Kolorystyka towaru zamieszczonego na zdjęciach na stronie Sklepu Internetowego może nieznacznie odbiegać od oryginałów.

9. W przypadku dostarczenia towaru za pośrednictwem kuriera należy sprawdzić czy zakupiony towar nie jest wadliwy bądź uszkodzony. W sytuacji, gdy opakowanie posiada oznaki uszkodzenia lub prób otwierania, należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru; niespisanie protokołu przez Klienta zwalnia Plastmo Polska Sp. z o.o. z odpowiedzialności wobec Klienta z tytułu uszkodzenia Towaru w transporcie lub częściowej kradzieży Towaru.

10. Plastmo Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

V. Zwroty Towarów

1. Klientowi, który jest konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy tj. zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówionego Towaru.

2. Zwracając towar Klient zobowiązany jest złożyć jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) wraz z podaniem numeru rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot zapłaty oraz przesłać na adres Plastmo Polska Sp. z o. o. zwracany towar nie później niż w przeciągu 14 dni liczonych od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

3. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy.

4. Towar może zostać zwrócony tylko i wyłącznie, gdy zostanie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu z jego kompletną zawartością, a sam produkt i akcesoria będą nieuszkodzone i nie będą nosiły śladów używania.

5. Klient opłaca koszty dostarczenia zwracanego towaru, które następnie są mu zwracane przez Plastmo Polska Sp. z o.o. , z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Plastmo Polska Sp. z o.o.

6. Zwracany w ramach ustawowego prawa odstąpienia od umowy Towar powinien być odesłany pod adres: Plastmo Polska Sp. z o.o., ul. Falencka 1 Janki, 05-090 Raszyn lub zwrócony osobiście w siedzibie Plastmo Polska Sp. z o. o.

7. Zwrot uiszczonej przez Klienta ceny za zakupiony, a następnie zwrócony Towar wraz z kosztami dostarczenia rzeczy dokonany zostanie przez Plastmo Polska Sp. z o.o przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami. Zwrot ceny następuje w terminie 14 dni od otrzymania przez Plastmo Polska Sp. z o.o. zwrotu Towaru.

VI. Reklamacje

1. Wszystkie Towary znajdujące się w ofercie Sklepu Internetowego są fabrycznie nowe oraz objęte gwarancją producenta. Długość okresu gwarancyjnego i warunki gwarancji są określane przez producenta w karcie gwarancyjnej produktu; karta gwarancyjna produktu dostępna jest na stronie www.plastmo.pl.

2. Podstawę reklamacji Towaru stanowi faktura albo czytelny paragon fiskalny wraz z kartą gwarancyjną.

3. Reklamacja dla swej skuteczności musi być sporządzona na piśmie oraz zawierać opis wad i miejsce, w którym zakupiony Towar został zamontowany.

4. Jeśli wada Towaru ujawniła się po jego zamontowaniu, warunkiem rozpoznania reklamacji jest umożliwienie Plastmo Polska Sp. z o.o. dokonania oględzin reklamowanego Towaru w miejscu jego zamontowania. Plastmo Polska Sp. z o.o. dokona oględzin reklamowanego zamontowanego Towaru w terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji; w przypadku niemożności dokonania oględzin w ww. terminie z uwagi na brak kontaktu ze zgłaszającym reklamację i niemożność ustalenia dokładnego terminu oględzin lub z uwagi na warunki atmosferyczne uniemożliwiające dokonanie oględzin (śnieg na dachu, porywiste wichry), oględziny przeprowadzone zostaną w innym, pierwszym możliwym terminie.

5. Reklamacja rozpatrzona zostanie przez Plastmo Polska Sp. z o.o. w terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin reklamowanego Towaru w miejscu jego zamontowania; jeśli zaś Towar nie został zamontowany – w terminie 14 dni od dnia jego dostarczenia do Plastmo Polska Sp.  z o.o.

6. W przypadku uwzględnienia reklamacji towary wadliwe bądź uszkodzone fabrycznie są dostarczane Klientowi na koszt Plastmo Polska Sp. z o.o. na wolne od wad. Jeśli model nie występuje już w ofercie producenta, Klientowi zwracana jest kwota odpowiadająca wartości Towaru wraz z kosztem przesyłki na rachunek bankowy, wskazany w piśmie reklamacyjnym.

7. Plastmo Polska Sp. z o.o. odpowiada wobec Klienta, który jest konsumentem z tytułu rękojmi za wady fizyczne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

8. Reklamacje dotyczące usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w tym nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu infrastruktury technicznej Sklepu Internetowego należy składać do Działu Obsługi. Reklamacja powinna określać imię i nazwisko reklamującego, jego adres korespondencyjny oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. Plastmo Polska Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje dotyczące niezgodności Towaru z umową oraz gwarancji udzielonej na Towar można składać w trybie wskazanym w V punkcie Regulaminu.

VII. Poufność

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Plastmo Polska Sp. z o.o. informuje, że dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego przechowywane są w zbiorze danych prowadzonym przez Plastmo Polska Sp. z o.o.

2. Dane osobowe zbierane są wyłącznie w celu realizacji zamówień i udostępniane przez Klientów dobrowolnie, zgodnie z Polityką prywatności przyjętą przez Plastmo Polska Sp. z o.o.

3. Za zgodą Klienta jego dane osobowe znajdują się w bazie Sklepu Internetowego. Administratorem danych jest Plastmo Polska Sp. z o.o. Powierzone  dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji zamówienia lub w zakresie każdorazowo określonym zgodą Klienta. Dane te są chronione i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz.882, z późn. zm) oraz Dyrektywą 95/46/WE. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep Internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Plastmo Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania Sklepu Internetowego, a także poprawy ochrony praw użytkowników i zapobiegania nadużyciom. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Klientów, którzy posiadają Konto, w terminie 20 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Klient może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego Regulaminu poprzez mechanizm udostępniony przez Plastmo Polska Sp. z o.o. lub przesłać oświadczenie na adres Plastmo Polska Sp. z o.o.

2. Plastmo Polska Sp. z o.o. z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu usunie posiadane przez Klienta Konto i poinformuje go o tym fakcie.

3. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Copyright © 1994-2018 Plastmo Polska Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

facebook